L'APARADOR DE CAN SOLFA

Si us interessen aquests o altres llibres, envieu-nos una petició a l'adreça electrònica cansolfa@hotmail.com i treballarem per satisfer-la.

VEURE LLIBRES I AUTORS D'INTERÈS LOCAL I TERRITORIAL

Si voleu conèixer una mostra dels nostres llibres i autors d'interès local i territorial, continueu llegint aquest bloc.

diumenge, 15 d’abril del 2012

BASES DE LA XXX EDICIÓ DEL PREMI DE NARRATIVA RIBERA D'EBRE

La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vinebre ha convocat la XXX edició del Premi deNarrativa Ribera d'Ebre, dotat amb un premi de 3 mil euros i que s'atorgarà en acte públic el proper dia 29 d'agost. Aquí us en reproduïm les bases

TEMATreballs inèdits de narrativa i no presentats a altres  premis pendents d’adjudicació.

PRESENTACIÓEn fulls DIN A-4, mecanografiats a 2.100 espais per fulls  (30 línies de 70 caràcters), per quintuplicat i escrits en català a una cara i degudament enquadernats.
Els treballs no hauran d’ésser signats, a la portada s’hi haurà  de fer constar el títol. S’hauran d’acompanyar d’un sobre  tancat on anirà escrit exclusivament el títol i a l’interior del
qual hi haurà de constar el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon i la signatura de l’autor/a o qualsevol altra dada personal que es vulgui fer constar.
 
TERMINI D’ADMISSIÓEl 28 de maig de 2012. No podran optar al premi els treballs que no hagin tingut entrada a l’Ajuntament en aquesta data. Sí que seran admesos els que portin el segell de correus de data 28 de maig de 2012 o anterior.
 
TRAMESAAjuntament de Vinebre
Regidoria de Cultura
Carrer Torre, 22
43792-Vinebre
Personalment o per correu certificat

EXTENSIÓDe 75 a 150 fulls.

VEREDICTE I ATORGAMENT
El dimecres dia 29 d’agost de 2012, al Local del Cinema
Adreça:
Plaça Ajuntament, 7
Vinebre

ALTRES CONDICIONSNo podran premiar-se obres ja guardonades en altres concursos o bé subvencionades anteriorment per qualsevol entitat o institució.
L’obra guanyadora, original o inèdita, restarà propietat de l’autor. Si en el termini d’un any, l’entitat convocant –que tindrà els drets de publicació de la primera edició– no l’ha publicada o no és en curs d’impressió, l’autor serà lliure d’editar-la tot fent-hi constar les circumstàncies del premi. Un cop publicada, haurà de lliurar-ne 25 exemplars a l’organisme convocant. L’obra serà editada Per Cossetània Edicions.
L’Ajuntament no està obligat a retornar els treballs no premiats si no han estat recollits dins del termini de 30 dies següents a la data del premi.
L’acceptació del premi compromet l’autor/a a ser present en l’acte de lliurament del guardó i en el de presentació de l’obra editada. Qualsevol altra circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta a criteri del jurat, les decisions del qual seran inapel·lables.

DOTACIÓ
3.000 Euros
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada